Μέσα από την κοινωνική καινοτομία κάνουμε τη διαφορά.
Γιατί;

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στην οικονομία, των δημογραφικών αλλαγών και της αυξανόμενης κοινονικοπολιτισμικής διαφορετικότητας, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πλέον διάφορες προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών τους λειτουργιών, καθώς και στη στρατηγική τους κατεύθυνση και ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η δημογραφικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον για τις περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν τις ανάγκες και τις αξίες τριών ή τεσσάρων διαφορετικών γενεών. Με τον ίδιο τρόπο, οι κοινονικοπολιτισμικές διαφορές αυξάνονται λόγω της μεγάλης μετακίνησης πληθυσμών. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται ανάγκες για την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων και μάθησης, καθώς και ανάγκες για καινοτόμες λύσεις από εξωτερικούς παροχείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τους τρόπους εκπαίδευσης.  

Πώς;

Το πρόγραμμα θα επιτύχει αυτούς τους στόχους και σκοπούς αναπτύσσοντας:

 • Ένα εγχειρίδιο κατάρτισης κοινωνικής καινοτομίας που συμπεριλαμβάνει ένα «σοβαρό» διαδικτυακό παιχνίδι
 • Ένα εγχειρίδιο κατάρτισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ένα εγχειρίδιο κατάρτισης
 • Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για ανάλυση κοινωνικής καινοτομίας
Τι;

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης για τις ευκαιρίες και προκλήσεις της κοινωνικής καινοτομίας στην εργασία, μέσω της ανάπτυξης του Εγχειριδίου Κατάρτισης Κοινωνικής Καινοτομίας.

Η κοινωνική καινοτομία αποτελείται από νέες στρατηγικές, έννοιες και ιδέες τις οποίες μπορούν να εισάγουν οι οργανισμοί για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανάγκες των διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών κοινωνιών.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων και των ΕΕΚ όσον αφορά στις ευκαιρίες και προκλήσεις της εφαρμογής κοινωνικής καινοτομίας στο χώρο εργασίας
 • Η στήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των επαγγελματιών ΕΕΚ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για την εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας
 • Η στήριξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών στην αξιολόγηση των δυνατών τους σημείων και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης ως προς την εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας
 • Η παροχή πρόσβασης σε εργαλεία που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας.
Εταίροι

Το COOP-IN είναι το αποτέλεσμα ενός ομαδικού έργου από τους ακόλουθους οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη:

 • Small Firms Enterprise Development Initiative Ltd (UK)
 • ISQ (PO)
 • Trebag (HU)
 • Documenta (SP)
 • Cardet (CY)
 • Exponential Training and Assessment (UK)
 • Meath Partnership (IR)