Εταίροι

 

Η Small Firms Enterprise Development Initiative (SFEDI), [Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Μικρών Επιχειρήσεων], ιδρύθηκε το 1996 και πρωτοπορεί σε θέματα επιχειρηματικής εκμάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Έχει στόχο τη στήριξη της εκμάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων υφιστάμενων και μελλοντικών ιδιοκτητών/διευθυντών μικρών επιχειρήσεων, καθώς και των επαγγελματιών που στηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την επιχειρηματικότητα. Είναι το αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο σώμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και στήριξης επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία σε μια επιχείρηση: έρευνα και θέσπιση προτύπων, ανάπτυξη και προσφορά ελεγχόμενων προσόντων και πιστοποιήσεων, στήριξη συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων, οργανισμών και κοινοτήτων. Οι βασικοί τομείς δράσης περιλαμβάνουν: ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων, ανάπτυξη πιστοποιήσεων, ανάπτυξη προτύπων επαγγελματικής μαθητείας, ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων εκμάθησης, έρευνα αναγκών επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, χαρτογράφηση της στήριξης, της εκμάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στην επιχείρηση, στρατηγικές αναλύσεις, ανάπτυξη επιχειρηματικής εκμάθησης και δεξιοτήτων.
Ιστοσελίδα: www.sfedi.co.uk

 

Το ISQ – Institute for Technology and Quality [Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ποιότητας] είναι ένας πορτογαλικός ιδιωτικός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965. Παρέχει επιστημονική και τεχνολογική στήριξη και προάγει τη διαρκή βελτίωση, καινοτομία και ασφάλεια για ανθρώπους και εγκαταστάσεις στους τομείς της Βιομηχανίας και Υπηρεσιών. Ο οργανισμός έχει διεθνή παρουσία, καθώς διαθέτει παραρτήματα και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες διεθνώς, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά του, καθώς και την ανάπτυξη των εργαζομένων του.
Το ISQ προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από το επίπεδο 2 (βασικό) μέχρι το επίπεδο 8 (μεταπτυχιακό), προγράμματα αξιολόγησης δεξιοτήτων και πιστοποιήσεις, ενώ προσφέρει διάφορες λύσεις σε εταιρίες για την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους, καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης. Εξειδικεύεται στην τεχνολογική εκπαίδευση με καινοτόμες λύσεις για όλους τους επαγγελματικούς τομείς, συνδυάζει την τεχνολογική εκπαίδευση με την ανάπτυξη πολυπλεύρων δεξιοτήτων και γνώσεων που άπτονται της επιχειρηματικότητας, παιδαγωγικών, συμπεριφορικών και γνωστικών τομέων. Η στρατηγική του ISQ και η καθημερινή του δραστηριότητα έχει να κάνει με την ανακάλυψη και προώθηση εναλλακτικών και ευέλικτων μεθόδων εκπαίδευσης και εκμάθησης, που αποτελεί και το λόγο για τον οποίο το ISQ δραστηριοποιείται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για πάνω από 20 χρόνια.
Το ISQ είναι πιστοποιημένο στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, και είναι επίσης πιστοποιημένος οργανισμός εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών. Το ISQ είναι διαπιστευμένο να πιστοποιεί άτομα στη βάση του ISO 17024 ενώ τα εργαστήρια του διαθέτουν την πιστοποίηση  ISO 17025. Το ISQ είναι μέλος του Δ.Σ. του EVBB (του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κέντρων ΕΕΚ) και μέλος του SOLIDAR (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη).
Ιστοσελίδα: www.isq-group.com http://www.isq.pt/

 

Η TREBAG Intellectual Property and Project Management Ltd. [TREBAG Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προγραμμάτων] είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ουγγαρία η οποία ασχολείται με προγράμματα Erasmus, δια βίου μάθησης και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για περισσότερα από 15 χρόνια. Οι δραστηριότητες της TREBAG έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και εκτείνονται από το σχεδιασμό προγραμμάτων μέχρι την υλοποίηση των αποτελεσμάτων και τη διάχυση. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η ανάπτυξη υλικού και μεθοδολογιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως ηλεκτρονική μάθηση, εφαρμογές τεχνολογίας και ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας, οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδων, και άλλα.
Τα κοινωνικά θέματα και η ευημερία είναι σημαντικά για την TREBAG: το 2010 η TREBAG Ltd ίδρυσε το Κέντρο Καινοτομίας Nagykovácsi και το Well-being Living Lab που το 2011 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Living Labs.
Η TREBAG έχει συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης και απέκτησε μεγάλη εμπειρία και πολύτιμη γνώση στη συγγραφή εγχειριδίων/οδηγών/συγγραμμάτων, στην ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικής και ανάμικτης μάθησης, καθώς και σοβαρών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η διαδικτυακή πλατφόρμα σοβαρών παιχνιδιών AGROPOLY που σχεδίασε και ανέπτυξε η TREBAG για το πρόγραμμα PLENTIS κέρδισε το βραβείο εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή παιχνιδιού το 2017.
Ιστοσελίδα: www.trebag.hu

 

Το DOCUMENTA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της «εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας», με στόχο την εισαγωγή ενός μοντέλου βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης σε «Έξυπνες Περιοχές».
Από την ίδρυσή του, το 1996, το DOCUMENTA αποτελείται από μια έμπειρη διεπιστημονική επαγγελματική ομάδα, η οποία έχει αναπτύξει τη δική της μεθοδολογία που συνδυάζει τη δράση και τον αναστοχασμό σε διάφορους τομείς εργασίας.  Το Στρατηγικό Σχέδιο του DOCUMENTA βασίζεται στους πιο κάτω άξονες:

  • Σχεδιασμός Περιοχής και Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα
  • Εκπαίδευση, Εφαρμογή και Προώθηση Επιχειρηματικής Κουλτούρας
  • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Περιβάλλον και Ατζέντα 21
  • Διαχείριση Πολιτισμού και Ανάπτυξη Τουρισμού
  • Κοινωνική Οικονομία, Τρίτος Τομέας και Ίσες Ευκαιρίες
  • Χρηματοδότηση Τοπικής Ανάπτυξης
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Δημιουργία Κοινωνικού Κεφαλαίου, Κοινωνικής Διακυβέρνησης και Δικτύωσης

 

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πληθώρα προγραμμάτων ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το CARDET ηγείται ενός εθνικού προγράμματος που μελετά τις καλές πρακτικές συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της απασχολησιμότητας στην τοπική αγορά και κοινωνία.
Το CARDET αποτελείται από μια διεθνή ομάδα ειδικών με πολυετή εμπειρία στην έρευνα, αξιολόγηση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη απασχολησιμότητας, ανάπτυξη επαγγελματικής απόδοσης, ενδυνάμωση νεολαίας, design thinking, καινοτομία, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
Ιστοσελίδα: www.cardet.org

 

Το Exponential Training εστιάζει στη δημιουργία προγραμμάτων που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις, σε ευέλικτο και οικονομικό περιβάλλον. Στόχος του, η δημιουργία μιας κοινότητας με Διευθυντές, Εμψυχωτές και Συμβούλους ψηλής απόδοσης, πέρα από γεωγραφικά σύνορα.

 

 

Το Meath Partnership είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής, αγροτικής και κοινοτικής ανάπτυξης στην ιρλανδική κομητεία Meath. Εξειδικεύεται στην ενδυνάμωση τοπικών κοινωνιών μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που έχουν στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού. Είναι επίσης υπεύθυνοί για την εφαρμογή το Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  LEADER στην περιοχή τους, και εστιάζουν στην βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ποιότητας ζωής μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων στην κομητεία Meath, παρέχοντας επενδύσεις κεφαλαίων, ευκαιρίες εκπαίδευσης και καθοδηγητική υποστήριξη για την ανάπτυξη μικρών, κοινωνικών και τοπικών επιχειρήσεων.  Είναι αναγνωρισμένη φιλανθρωπική οργάνωση με 27 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
Ιστοσελίδα: www.meathpartnership.ie